Is Covid-19 een onvoorzienbare omstandigheid of overmacht?

Aanmelden

Overmacht is een situatie die van die aard is dat de uitvoering van de overeenkomst voor een der partijen tijdelijk of definitief onmogelijk wordt. Indien de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt wordt, doch niet onmogelijk is, is er geen sprake van overmacht. Eventueel is wel sprake van een onvoorziene omstandigheid.

Een onvoorziene omstandigheid is een omstandigheid die onvoorzien was bij het sluiten van de overeenkomst en die ertoe leidt dat de uitvoering van de overeenkomst zwaarder is voor een der partijen.

De overheidsopdrachtenreglementering erkent de onvoorziene omstandigheid, terwijl u er zich in private opdrachten enkel op kan beroepen, indien dit voorzien is in uw overeenkomst.

De gevolgen van deze twee rechtsfiguren zijn verschillend.

  • In het geval van tijdelijke overmacht bent u tijdelijk bevrijd van uw contractuele verplichting, zijnde de uitvoering van de werken. Dit impliceert uiteraard ook dat uw contractspartij niet moet betalen voor prestaties die niet geleverd worden.
  • In geval van onvoorziene omstandigheden heeft u mogelijk recht op een aanpassing van de contractuele voorwaarden (verlenging uitvoeringstermijn, vergoeding van bepaalde kosten, …).

→ Indien u zich in een onvoorziene omstandigheid bevindt, maar uw overeenkomst voorziet niet in een aanpassing wegens onvoorziene omstandigheden, dan nog zijn er grenzen aan hetgeen uw contractspartij van u kan eisen. Indien de bouwheer u vraagt om de overeenkomst verder uit te voeren zonder vergoeding van de bijkomende kosten, dan kan dit eventueel rechtsmisbruik uitmaken.