Nationaal akkoord voor de arbeiders van de elektrosector

Aanmelden

24/10/2023

Binnen het paritair subcomité  149.01, voor de  sector elektriciteit: installatie en distributie  werd op 16 oktober 2023 het nationaal akkoord voor de arbeiders afgesloten voor de jaren 2023-2024. Dit nationaal akkoord en haar uitvoeringscao’s zijn de verdere concretisering van het protocolakkoord dat in de nacht van 29 september 2023 werd afgesloten.

 

Wat betekent dit concreet voor u?

1.     Koopkracht

Er wordt een koopkrachtpremie uitgereikt onder bepaalde voorwaarden:

Bedrag:

 • € 250 bij

oHoge winst = bedrijfsresultaat in 2022 is stijging met minimum 15 % tav het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 t/m 2021 

 • € 500 bij

oHoge winst = bedrijfsresultaat in 2022 is stijging met minimum 25 % tav het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 t/m 2021

 • € 750 bij

Uitzonderlijk hoge winst = bedrijfsresultaat in 2022 is stijging met minimum 50 % tav het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 t/m 2021 

Modaliteiten:

 • Bedrijfsresultaat = code 9901 in de jaarrekening.
 • Maximum 15 % van de winst (code 9901) in 2022 mag besteed worden aan de koopkrachtpremie. Bij overschrijding geldt proratisering van het beschikbare bedrag onder de gerechtigden.
 • De koopkrachtpremie wordt uitbetaald uiterlijk op 15 december 2023.
 • De arbeider heeft recht op een koopkrachtpremie onder volgende cumulatieve voorwaarden:
  • als hij minstens 1 dag in dienst was van de onderneming in oktober 2023;
  • De premie wordt berekend pro rata de effectieve en gelijkgestelde werkdagen in de onderneming die de koopkrachtpremie toekent, tijdens de referteperiode die loopt van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023. (ratio= effectief + gelijkgestelde dagen/215);

Voor een volledige koopkrachtpremie volstaan 215 gewerkte en gelijkgestelde dagen.

 • Voor deeltijdse arbeiders wordt de premie berekend op basis van het aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde uren bij de werkgever die de koopkrachtpremie toekent, tijdens de referteperiode die loopt van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 (formule: aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde uren/1634).
 • In het geval van een fusie of overname wordt het bedrijfsresultaat, zowel van het jaar 2022 als het gemiddelde van de jaren 2019 tot en met 2021, van de verschillende entiteiten samengevoegd om de berekening uit te voeren. Bij het ontbreken van gegevens voor een van de entiteiten (gebrek aan neerlegging, aankoop van een bedrijfstak, enz.), wordt alleen rekening gehouden met de gegevens van de overnemer.
 • Onder gelijkgestelde dagen/uren wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan de gelijkstellingen zoals  die zijn opgenomen in art. 10 van de cao “sectoraal systeem ecocheques”, zijnde:
  • Moederschapsverlof
  • Vaderschapsverlof
  • Tijdelijke werkloosheid
  • Dagen gedekt door gewaarborgd maandloon
  • 30 dagen ziekte of arbeidsongeval bovenop de dagen gedekt door gewaarborgd maandloon
 • Uitzendkrachten die 1 dag effectief tewerkgesteld geweest zijn in oktober 2023, openen het recht op een koopkrachtpremie. Deze premie zal berekend worden op de zelfde manier als voor de vaste werknemers.
 • De door de onderneming reeds toegekende koopkrachtpremie mag in rekening gebracht worden op de sectorale koopkrachtpremie.
 • Micro-ondernemingen (= onderneming die geen jaarrekening neerlegt) bezorgen een boekhoudkundig attest op vraag van de werknemer.
 1. Fond voor Bestaanszekerheid
  • Alle aanvullende vergoedingen worden geïndexeerd met 15,58%.
  • Verlenging van de maatregel waarbij arbeiders aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van de kosten voor kinderopvang die heeft plaatsgevonden in 2024 en 2025 door het Sociaal fonds voor de elektriciens: installatie en distributie. Deze terugbetaling bedraagt maximum € 4 per dag/per kind, met een maximum van € 400 per jaar/per kind en gebeurt op basis van het fiscaal attest volgens de voorwaarden die van toepassing zijn tijdens het kalenderjaar waarin de kinderopvang heeft plaatsgevonden.
  • Verlenging CAO 27/1/2022 outplacement.

 

 1. Mobiliteit
 • Verhogen fietsvergoeding van € 0,24 naar € 0,27 vanaf 1 november 2023.
 • Vanaf 1 januari 2024 voegt de werkgever maandelijks bij de loonfiche een detail toe van het aantal per dag afgelegde kilometers die in aanmerking komen voor de uitbetaling van de mobiliteitsvergoeding.
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt het mobiliteitsverlof berekend per voltooide schijf van 27.000 km per jaar. Een mobiliteitsdag, zoals bepaald in artikel 10, §2 van het nationaal akkoord 2019-2020, wordt toegekend telkens wanneer 27.000 km is afgelegd. De teller wordt op 0 gezet op 1 januari van elk jaar. De opgebouwde dagen worden opgenomen in overleg binnen de 12 maanden nadat ze verworven zijn.
 • De ondernemingen kunnen vanaf 1 januari 2022 de dag mobiliteitsverlof omzetten in een terugkerend gelijkwaardig voordeel dat enkel toegekend dient te worden voor de kalenderjaren waarin het jaarlijks aantal kilometers zoals bepaald in de vorige alinea werd overschreden.
 1. Vorming
 • Recht op opleiding

o    Bedrijven tot 20 werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten)

 • Collectief recht
  • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt het collectief recht op vorming en opleiding 3 dagen per voltijds equivalent per kalenderjaar.
 • Individueel recht
  • Vanaf 1 januari 2024 heeft elke voltijdse arbeider een individueel en afdwingbaar recht op 1 dag vorming per kalenderjaar.
  • Vanaf 1 januari 2026 verhoogt dit recht naar 2 dagen vorming per kalenderjaar.

o    Bedrijven met minstens 20 werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten)

 • Vanaf 1 januari 2024 heeft elke voltijdse arbeider een individueel en afdwingbaar recht op 3 dagen vorming per kalenderjaar.
 • Vanaf 1 januari 2026 heeft elke voltijdse arbeider een individueel en afdwingbaar recht op 4 dagen vorming per kalenderjaar.
 • Vanaf 1 januari 2028 heeft elke voltijdse arbeider een individueel en afdwingbaar recht op 5 dagen vorming per kalenderjaar.
 • Verdere afspraken:

o    Van deze dagen mag er 1 dag per jaar opgenomen worden in uren, de andere dagen mogen opgenomen worden in blokken van minimum 4 uur vanaf 2024.

o    Van deze dagen mogen er 2 dagen per jaar opgenomen worden in uren, de andere dagen mogen opgenomen worden in blokken van minimum 4 uur vanaf 2026.

o    De definitie van formele en informele opleidingen blijft ongewijzigd en is deze zoals opgenomen in de wet Arbeidsdeal.

 

 • Het premiekrediet wordt als volgt toegekend:

o    Voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers verhoogt het premiekrediet naar € 22 vanaf 1 januari 2024.

o    Voor ondernemingen vanaf 20 werknemers verhoogt het premiekrediet naar € 18 vanaf 1 januari 2024.

o    Deze verhoging geldt tot 30 juni 2025 en wordt geëvalueerd voor 31 december 2024.

o    Toolboxmeetings en infosessies van fabrikanten die niet voldoen aan de criteria voor het recht op premie in het kader van het premiekrediet, komen niet in aanmerking voor de uitbetaling van het premiekrediet.

o    Een kader voor online-opleidingen wordt uitgewerkt in de nationale werkgroep van Volta.

 • Sectorale bedrijfsopleidingsplannen:

o    Behoud van het sectorale systeem van bedrijfsopleidingsplannen naast het jaarlijks opleidingsplan zoals bepaald in de wet Arbeidsdeal.

 1. Werkbaar werk
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt een suppletief recht van 1 dag anciënniteitsverlof ingevoerd vanaf een anciënniteit vanaf 25 jaar in de onderneming.
 1. SWT

·         De sociale partners tekenen op sectoraal vlak in op alle NAR-kader collectieve arbeidsovereenkomsten rond SWT (tot 30/6/2025), inclusief de bepaling omtrent de mogelijkheid tot vrijstelling van beschikbaarheid (tot 31/12/2026).

 

 1. Tijdskrediet, loopbaanvermindering & landingsbanen
  • De sociale partners tekenen op sectoraal vlak in op de NAR-kadercao inzake landingsbanen: de leeftijd wordt op 55 jaar gebracht voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 voor arbeiders die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of met 1/2e in het kader van een landingsbaan na 35 jaar loopbaan of in een zwaar beroep.
 2. Flexibiliteit
 • Verlengen sectorale cao van 3 juli 2023 inzake overuren:

o    Van 01/01/2024 tot en met 30/06/2025.

o    Men kan op ondernemingsniveau het aantal vrijwillige overuren verhogen tot 180 vrijwillige overuren. Bijkomend kunnen nog 40 relance-overuren gepresteerd worden.

o    Indien men het aantal vrijwillige overuren niet verhoogt tot 180, kan men op ondernemingsniveau gebruik maken van 120 relance-overuren.

o    De eerste 60 vrijwillige overuren worden niet meegerekend op de interne grens.

 

 • Verlengen sectorale cao van 3 juli 2023 inzake nieuwe arbeidsregelingen:

o    Van 01/01/2024 tot en met 30/06/2025.

 

o    Op ondernemingsvlak kunnen afspraken worden gemaakt omtrent nieuwe arbeidstijdstelsels, rekening houdend met de principes en regels van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen.

 1. Syndicale afvaardiging

 

 • Tekstuele verfijning in art. 17 syndicale werking, als volgt.

oIndien er zich problemen voordoen met betrekking tot de werking van de syndicale afvaardiging en er na overleg met de regionale secretarissen op ondernemingsniveau geen oplossing bereikt wordt, kan de meest gerede partij dit probleem voorleggen aan de woordvoerders van de betrokken patronale en/of werknemersorganisaties. De woordvoerders nemen samen het initiatief  om binnen een termijn van één maand na deze melding gesprekken op ondernemingsniveau te starten en hierbij persoonlijk aanwezig te zijn om te zoeken naar  een oplossing te zoeken voor het gestelde probleem.

 1. Sociale vrede
 • De clausule sociale vrede houdt onder meer het engagement in van de vakbondsorganisaties om op ondernemingsvlak geen acties te ondernemen of eisen te stellen die het akkoord en de bestaande cao’s te buiten gaan.

 

 De integrale tekst van het nationale akkoord kan je hier bekijken.