Koopkrachtpremie: hoe implementeren in de onderneming?

Aanmelden

27/10/2023

Koopkrachtpremie

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend aan de arbeiders en bedienden in de ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald. Het bedrag en de modaliteiten zijn evenwel verschillend voor beide categorieën.

 1. Arbeiders van het PSC 149.01

Hoge winst of uitzonderlijke hoge winst

Onder winst in 2022 verstaat men bedrijfswinst van het boekjaar 2022 (code 9901 op de jaarrekening) op niveau van de juridische entiteit.

 • Hoge winst in 2022 = het bedrijfsresultaat in 2022 is met minimum 15% gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021, maar minder dan 50%.
 • Uitzonderlijk hoge winst in 2022 = het bedrijfsresultaat in 2022 is met minimum 50%  gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021.

In het geval van een fusie of overname wordt het bedrijfsresultaat, zowel van het jaar 2022 als het gemiddelde van de jaren 2019 tot en met 2021, van de verschillende entiteiten samengevoegd om de berekening uit te voeren. Bij het ontbreken van gegevens voor een van de entiteiten (gebrek aan neerlegging, aankoop van een bedrijfstak, enz.), wordt alleen rekening gehouden met de gegevens van de overnemer.

Bedrag

Het bedrag van de koopkrachtpremie bedraagt:

 • 250 EUR indien de winststijging minstens 15% bedraagt;
 • 500 EUR indien de winststijging minstens 25% bedraagt;
 • 750 EUR indien de winststijging minstens 50% bedraagt.

De som van de uit te keren premies mag slechts maximaal 15 % van de winst in 2022 bedragen. Indien de som van de premies dit percentage zou overstijgen, worden de individuele premies pro rata verminderd.

Modaliteiten

De koopkrachtpremie wordt, onder de vorm van cheques, toegekend ten laatste 15/12/2023 aan de arbeider op voorwaarde dat hij minstens 1 dag in dienst was van de onderneming in oktober 2023.  De premie wordt berekend pro rata de effectieve en gelijkgestelde werkdagen in de onderneming die de koopkrachtpremie toekent, tijdens de referteperiode die loopt van 1/10/2022 tot 30/09/2023 (ratio= effectief + gelijkgestelde dagen/215). Voor de deeltijds tewerkgestelde arbeider geldt de formule: aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde uren/1634.

Uitzendkrachten hebben recht op de koopkrachtpremie onder dezelfde voorwaarden. De betaling van de koopkrachtpremie zal evenwel gebeuren door het uitzendkantoor.

De door de onderneming reeds toegekende koopkrachtpremie wordt in rekening gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

 1. Bedienden van het PC 200

Hoge winst of uitzonderlijke hoge winst

Een onderneming heeft in 2022 een hoge winst behaald indien aan de twee volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

 • de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 isminstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021;
 • de operationele bedrijfswinst in 2022 (code 9901) maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022.

Een onderneming heeft in 2022 een uitzonderlijk hoge winst behaald indien aan de twee volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

 • de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 is minstens 2x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021;
 • de operationele bedrijfswinst in 2022 (code 9901) omvat minstens 5% van het balanstotaal in 2022.

Het vervullen van de voorwaarden wordt beoordeeld op het niveau van de juridische entiteit en dient op autonome wijze te zijn behaald, dus niet door bijzondere gebeurtenissen zoals bv. een fusie of een overname.

Met 2022 wordt verwezen naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, kan de werkgever kiezen.

Bedrag

Indien een onderneming in 2022 een hoge winst heeft behaald, bedraagt de koopkrachtpremie:

 • 125 EUR indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is;
 • 250 EUR indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,50x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is.

Indien een onderneming in 2022 een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald, bedraagt de koopkrachtpremie 375 EUR.

Modaliteiten

De koopkrachtpremie wordt, onder de vorm van cheques, uitgereikt op uiterlijk 31/12/2023.

De premie wordt betaald aan de bedienden die op 30/11/2023 in dienst zijn, mits een anciënniteit in de onderneming van minstens 1 maand, en dit a rato de prestaties die tussen 1/12/2022 en 30/11/2023 zijn verricht en daarmee worden gelijkgesteld (overeenkomstig de sectorale cao inzake de eindejaarspremie). De periodes van tijdelijke werkloosheid Corona worden in deze premie eveneens gelijkgesteld met effectieve prestaties.

Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30/11/2023.

Uitzendkrachten hebben recht op de koopkrachtpremie onder dezelfde voorwaarden. De betaling van de koopkrachtpremie zal evenwel gebeuren door het uitzendkantoor.

Een koopkrachtpremie, die reeds werd toegekend op het niveau van de onderneming, wordt in mindering gebracht van de hoger vermelde bedragen.

Een schriftelijke communicatie zal door de werkgever worden gericht aan de syndicale delegatie of, bij gebrek, aan de bedienden omtrent de toekenning van de premie uiterlijk op 15/12/2023.