Tijdelijke werkloosheid: invoering van overgangsbepalingen

Aanmelden

03/10/2022

Woensdag 28 september, werd de Wet van 30 juli 2022 houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet voorziet in de invoering van een aantal tijdelijke overgangsmaatregelen met betrekking tot het klassieke regime van economische werkloosheid, nu het bijzondere regime van corona-werkloosheid is afgelopen.

Hieronder vindt u een overzicht van deze aanpassingen inzake tijdelijke werkloosheid gepubliceerd in de wet van 30 juli 2022.

 

A. Sancties wegens onrechtmatige betaling van uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid

Enerzijds voert de wet een sanctie in voor de werkgever die ten onrechte gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (met inbegrip van coronawerkloosheid), technisch ongeval, slecht weer of gebrek aan werk om economische redenen. In dat geval (bij gebrek aan geldige toepassing tijdelijke werkloosheid) is werkgever verplicht de werknemer het normale loon te betalen.

Daarenboven heeft de RVA met deze wet ook de mogelijkheid om van de werkgever de vergoedingen terug te vorderen die ten onrechte door de RVA aan de werknemer zijn betaald, wanneer de werkgever de werknemer ten onrechte in een stelsel van tijdelijke werkloosheid heeft geplaatst.

Deze maatregelen zijn van toepassing van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

 

B. Tijdelijke aanpassing van de regels inzake tijdelijke werkloosheid om economische redenen

De wet voorziet tot eind 2022 eveneens in een aantal versoepelingen bij de procedure tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Bij gebrek aan werk om economische redenen kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor totaal 8 weken of voor maximaal 12 weken worden opgeschort (in afwijking van de wettelijke regeling van maximaal vier weken):

  • wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de duur van acht weken heeft bereikt, moet de werkgever gedurende twee volledige arbeidsweken de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren of;
  • wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de maximumduur van twaalf weken heeft bereikt, moet de werkgever gedurende drie volledige arbeidsweken de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing of een regeling van gedeeltelijke arbeid kan ingaan.

De minimumtermijn voor kennisgeving in geval van toepassing van economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden is drie dagen (in plaats van zeven dagen in de klassieke regeling).

Om gebruik te maken van deze economische werkloosheid heeft de werkgever de mogelijkheid om de substantiële daling van minimum 10 % van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling van economische werkloosheid te vergelijken met hetzelfde kwartaal van 2019.

In afwijking van de normale regeling komen de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de COVID-19-pandemie of de oorlog in Oekraïne eveneens in aanmerking voor de berekening van voornoemd minimumpercentage van 10 % van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen. 

De bovengenoemde aanpassingen zijn van toepassing van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2022. 

 

C. Verlenging van de tijdelijke werkloosheidsregeling wegens gezinsredenen in verband met de crisis COVID-19

De werknemer heeft het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn:

  • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar zijn kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, of omdat het minderjarig kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen of omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
  • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De werknemer heeft dit recht gedurende de gehele periode waarop het attest of de aanbeveling.

De werknemer die gebruik maakt van dit recht dient zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient onverwijld aan de werkgever:

  • medisch certificaat tot bevestiging van quarantaine of isolatie van het kind;
  • een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie, of
  • een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen te overhandigen dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. In dit attest staat de periode vermeld waarin de sluiting van toepassing is.

Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend.

Indien alle toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsvoorwaarden overeenkomstig de werkloosheidsreglementering vervuld zijn, heeft de werknemer gedurende bovenstaande periode recht op een werkloosheidsuitkering ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De verlenging geldt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

 

D. Aandachtspunt!

Bovendien kondigde de federale regering op 16 september aan dat er een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid zou worden gecreëerd om de energiecrisis aan te pakken:

“Het systeem van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ wordt geactiveerd en afgestemd op het Europese Temporary Crisis Framework”. 

De concrete modaliteiten van deze vorm van tijdelijke werkloosheid energie worden in een volgend artikel toegelicht.

 

Bron :