Tijdelijke werkloosheid ‘energie’ kan eindelijk aangevraagd worden

Aanmelden

07/10/2022

In ons vorig artikel van 3 oktober meldden we reeds dat de regering medio september aankondigde dat werkgevers een nieuwe vorm van economische werkloosheid zouden kunnen gebruiken, met name tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis, hierna genoemd tijdelijke werkloosheid ‘energie’. Dit kan zowel voor arbeiders als bedienden ingeroepen worden.

Deze tijdelijke werkloosheid ‘energie’ wordt ingevoerd van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

Meer informatie hieromtrent is na te lezen op de website van de RVA. Toch willen we u de belangrijkste punten alvast meedelen.

 

A. Welke werkgevers komen in aanmerking?

De tijdelijke werkloosheid ‘energie’ is een vorm van werkloosheid bedoeld voor energie-intensieve bedrijven.

Om als energie-intensief bedrijf aangemerkt te worden, dient men aan te tonen dat:

 • de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van uw bedrijf uitmaakt; of
 • uw definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van uw definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

 

B. Hoe aantonen dat men aan de voorwaarden voldoet?

Als u voor uw werknemers gebruik wenst te maken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid ‘energie’, moet u voorafgaandelijk een formulier C106A-ENERGIE indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar uw onderneming (maatschappelijke zetel) gevestigd is. Met het formulier C106A-ENERGIE verklaart u op eer dat u aan de definitie van een energie-intensief bedrijf voldoet.

Dit formulier moet naar de RVA verzonden worden, via een aangetekende brief of via elektronische weg, ten minste vijf dagen voordat u de eerste mededeling van de voorziene economische werkloosheid verstuurt naar de RVA. In de praktijk zal de RVA deze formulieren bij voorrang verwerken en de termijn van vijf dagen soepel toepassen.

Let op ! Indien u niet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf voldoet of geen formulier C106A-ENERGIE indient bij de RVA, is de algemene regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders en bedienden van toepassing of de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid die van toepassing is van 01.07.2022 tot en met 31.12.2022.

 

C. Formaliteiten / Procedure

Teneinde de tijdelijke werkloosheid ‘energie’ in te voeren, dient de werkgever volgende stappen te volgen.

 

 • C106A-Energie formulier: timing 
  U moet het C106A-Energie formulier ten minste vijf kalenderdagen vóór de kennisgeving van de eerste werkloosheidsdag naar de RVA versturen. 

 

 • Kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid 
  Die aanvraag en kennisgeving verstuurt u drie kalenderdagen voor de eerste werkloosheidsdag naar de RVA. U moet de werknemers ten minste drie dagen vooraf (de dag van de kennisgeving niet inbegrepen) in kennis stellen van de voorziene economische werkloosheid.
  Op dezelfde dag als de kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid aan de werknemers, moet u aan de ondernemingsraad (of de vakbondsafgevaardigde) de economische redenen meedelen die de volledige schorsing of een stelsel van gedeeltelijke arbeid rechtvaardigen. 

 

 • Maandelijkse mededeling van de 1ste effectieve werkloosheidsdag wegens economische oorzaken aan de RVA. 
  U moet elke maand, voor elke werknemer die u tijdelijk werkloos stelt, aan de RVA de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand elektronisch meedelen.

 

 • Maandelijkse elektronische aangifte ASR scenario 5 
  Op het einde van de maand moet u, voor elke werknemer die u tijdelijk werkloos hebt gesteld, een elektronische aangifte ASR scenario 5 verrichten waarin u het aantal uren vermeldt dat de werknemer tijdelijk werkloos is geweest (code 5.1).

 

 • Maandelijkse controlekaart C 3.2A? 
  Tot 31.12.2022 moet u geen maandelijkse controlekaart C3.2A aan uw werknemers bezorgen.

 

D. Welke regeling kan ingevoerd worden?

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan u een volledige of gedeeltelijke schorsing invoeren:

 • De volledige schorsing : Een regeling van volledige schorsing voor maximum vier weken kan worden ingevoerd.
 • De gedeeltelijke schorsing : Een regeling van gedeeltelijke arbeid, waarbij er minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken wordt gewerkt (regeling ‘grote schorsing’), kan worden ingevoerd voor maximum drie maanden.

Bij het bereiken van die termijn van vier weken of drie maanden kunt u onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid invoeren. Er moet dus geen verplichte werkweek ingevoerd worden.

 

E. Welke vergoeding?

Bij toepassing van de tijdelijke werkloosheid ‘energie’ heeft de werknemer recht op de volgende vergoedingen:

 • · Een uitkering van de RVA gelijk aan 70% van het gemiddeld begrensd loon. Dat loon word geplafonneerd op 3.075,04 euro per maand;
 • · Een supplement per werkloosheidsdag van minstens 6,22 euro.

 

Dat supplement wordt door de werkgever of een Fonds voor Bestaanszekerheid betaald. Het bedrag van het supplement is hetzelfde als het supplement voor de klassieke economische werkloosheid, met een minimum van 6,22 euro per dag. Wordt het supplement voor de klassieke economische werkloosheid door een Fonds betaald? Dan zal het Fonds ook dit supplement betalen.

Bron : Website RVA