Coronapremie binnen nationaal akkoord elektrosector

Aanmelden

03/12/2021

In het nationaal akkoord voor de sector van de elektriciens (PsC 149.01) dat werd ondertekend op 2 december 2021 werd een coronapremie voorzien.

Rekening houdend met de toch wel complexe toekenningsmodaliteiten en gezien het belang van een correcte toepassing hiervan, vindt u hieronder een aantal concrete voorbeelden ter verduidelijking.

Algemeen

De deelcao Coronapremie werd ook ondertekend op 2 december 2021 en treedt retroactief in werking vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021.

De toekenning van de coronapremie is als volgt:

 • Basispremie:300eurovoorallearbeiders;
 • Variabel gedeelte: 100 euro, voor de ondernemingen die geen bedrijfsverlies hebben in 2020 (code 9901) en dit bekeken op niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE).
  Voor de beoordeling van de voorwaarde voor de variabele premie wordt verwezen naar de goedgekeurde jaarrekening waarin het 2de kwartaal 2020 vervat zit.
 • Betalingsmodaliteiten: 
  • Om recht te hebben op coronapremie dient de arbeider te voldoen aan 2 cumulatieve voorwaarden:
   • i. minstens 1 dag effectieve tewerkstelling in het 2de kwartaal 2020;
    ii. in dienst op 30 november 2021;
  • De uitbetaling dient te gebeuren uiterlijk op 15 december 2021;
  • Proratisering deeltijdse arbeiders
  • Het variabel gedeelte en 100 euro van de basispremie kunnen worden aangerekend op reeds toegekende coronapremie na 8 juni 2021;
 • Mogelijkheid om op ondernemingsniveau te onderhandelen over een verhoging tot maximum 500 euro;
 • Toekenning dient te gebeuren in de vorm van consumptiecheques, hetzij elektronisch hetzij op papier;
 • Indien u een hoger bedrag wenst toe te kennen dan het sectoraal bepaalde minima, dient dit te worden vastgelegd in:
  • een ondernemingscao voor ondernemingen met een vakbondsafvaardiging;
  • een schriftelijke individuele overeenkomst in ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging.

 

Wat houdt dit concreet in?

Indien uw onderneming een coronapremie heeft toegekend vóór 8 juni 2021, kan dit bedrag niet worden aangerekend om te voldoen aan de sectorale verplichtingen en zal er een gelijkwaardig voordeel moeten worden voorzien voor de arbeiders die aan de toekenningsvoorwaarden (i en ii) van hierboven voldoen ten belopen van hetzij € 300 hetzij € 400.

Hebt u een coronapremie toegekend aan uw arbeiders na 8 juni 2021 maar vóór 1 augustus 2021, dan kan er slechts € 200 (€ 100 basispremie + € 100 variabel gedeelte) van het toegekende bedrag worden aangerekend om te voldoen aan de sectorale verplichtingen en zal het verschil moeten worden bijgepast, al dan niet in de vorm van een gelijkwaardig voordeel.

Hebt u na 1 augustus 2021 een coronapremie toegekend? Dan valt deze toekenning integraal binnen het toepassingsgebied van de cao Coronapremie en dient het uitbetaalde bedrag in mindering te worden gebracht van de sectorale verplichtingen. In geval u meer hebt toegekend dan de sectorale verplichting, dient er niets meer te gebeuren. Indien u echter minder hebt toegekend dan de sectorale verplichting, zal u het verschil moeten bijpassen in de vorm van een bijkomende coronapremie.

Enkele concrete voorbeelden ter verduidelijking:

Ondernemingen die verlies hebben gemaakt in 2020:

 • Voorbeeld 1: Uw onderneming heeft nog geen coronapremie uitbetaald in 2021:
 • Arbeiders die voldoen aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven hebben recht op € 300 basis coronapremie.
 • Arbeiders die niet voldoen aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven, hebben geen recht op coronapremie.
 • Voorbeeld 2: Uw onderneming heeft reeds € 400 coronapremie uitbetaald tussen 8 juni 2021 en 1 augustus 2021:
 • Arbeiders die voldoen aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven hebben recht op € 300 basis coronapremie.
  Maar omdat er reeds een coronapremie van € 400 werd uitbetaald na 8 juni 2021 én omdat slecht € 100 (uit de basispremie) van het reeds uitbetaalde bedrag kan worden aangerekend, zal de onderneming een bijpassing ten belope van € 200 moeten toekennen aan haar arbeiders (€ 100 in de vorm van een bijkomende coronapremie én € 100 gelijkwaardig voordeel).

Ondernemingen die geen verlies hebben gemaakt in 2020:

 • Voorbeeld 3: Uw onderneming heeft nog geen coronapremie uitbetaald in 2021:
 • Arbeiders die voldoen aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven hebben recht op € 300 basis coronapremie én € 100 variabele coronapremie. Dus een totaal van € 400 aan coronapremie dient te worden uitbetaald.
 • Arbeiders die niet voldoen aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven, hebben geen recht op coronapremie (noch het basisbedrag, noch het variabel gedeelte).
 • Voorbeeld 4: Uw onderneming heeft reeds € 500 coronapremie uitbetaald tussen 8 juni 2021 en 1 augustus 2021:
 • In theorie hebben de arbeiders die voldoen aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven, recht op € 400 coronapremie gezien de onderneming geen verlies heeft gemaakt.
  Maar omdat er reeds een coronapremie van € 500 werd uitbetaald na 8 juni 2021 én omdat slecht € 200 (€ 100 basispremie + € 100 variabel gedeelte) van het reeds uitbetaalde bedrag kan worden aangerekend, zal de onderneming een gelijkwaardig voordeel ten belope van € 300 moeten toekennen aan haar arbeiders.
 • Voorbeeld 5: Uw onderneming heeft reeds € 500 coronapremie uitbetaald na 1 augustus 2021:
 • In theorie hebben de arbeiders die voldoen aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven, recht op € 400 coronapremie gezien de onderneming geen verlies heeft gemaakt.
  Maar omdat de onderneming reeds € 500 coronapremie heeft toegekend binnen de geldigheidsduur van de cao Coronapremie, dient er geen bijpassing meer te gebeuren en hoeft de onderneming geen verdere stappen te ondernemen.
 • Voorbeeld 6: Uw onderneming heeft reeds € 300 coronapremie uitbetaald na 1 augustus 2021:
 • In theorie hebben de arbeiders die voldoen aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven, recht op € 400 coronapremie gezien de onderneming geen verlies heeft gemaakt.
  Gezien er reeds € 300 coronapremie werd toegekend, dient het bedrijf bijkomend € 100 aan coronapremie uit te betalen om zich te conformeren aan de sectorale verplichtingen.

Wat met de proratisering voor een deeltijdse arbeider?

Om de proratisering toe te passen dient u rekening te houden met de tewerkstellingsbreuk van de arbeider op 30 november 2021.

 • Voorbeeld 1: de arbeider heeft tot 31 oktober 2021 voltijds gewerkt en is op 1 november 2021 overgestapt naar een deeltijds regime van 4/5:
 • De arbeider die voldoet aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven, heeft in dit geval recht op een coronapremie pro rata zijn tewerkstellingsbreuk van 4/5.
 • Voorbeeld 2: de arbeider heeft tot 31 oktober 2021 deeltijds gewerkt en is op 1 november 2021 overgestapt naar een voltijdse betrekking:
 • De arbeider die voldoet aan de 2 cumulatieve voorwaarden (i en ii) van hierboven heeft recht op het volledige bedrag van de coronapremie.
 • Voorbeeld 3: de werknemer was tot 31 oktober 2021 tewerkgesteld met een arbeiderscontract, maar vanaf 1 november 2021 is hij overgeschakeld naar het bediendenstatuut:

Deze werknemer valt niet langer onder het toepassingsgebied van de cao-regeling van PsC 149.01, en heeft in dit kader dus ook geen recht op een coronapremie volgens de modaliteiten van de hierboven vermelde cao Coronapremie.