Corona: Verplichte maandelijkse RSZ-telewerkaangifte vanaf 1 april

Aanmelden

01/04/2021

Vanaf de maand april moeten alle werkgevers maandelijks een aantal gegevens aan de RSZ online meedelen[1]. U dient zich hiervoor aan te melden bij de ‘e-BOX - Sociale zekerheid’ aan de hand van uw e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

-          de situatie op 01/04/2021 dient aangegeven op uiterlijk 06/04/2021;

-          de situatie op 03/05/2021 dient aangegeven op uiterlijk 06/05/2021;

-          de situatie op 01/06/2021 dient aangegeven op uiterlijk 06/06/2021.

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden d.m.v. een door de werkgever opgesteld verplaatsingsattest.

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

Het gaat om een "foto" van uw onderneming op de eerste werkdag van de maand.

1)      Het aantal personen werkzaam bij uw onderneming (per vestigingseenheid).

Dit is de som van:

-          het totaal aantal werknemers die uw onderneming in dienst heeft (= gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, …).
Langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden ook meegeteld, evenals medewerkers met een ambulante functie;

-          het totaal aantal uitzendkrachten en personeel van een andere werkgevers (bijvoorbeeld onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel, …) die structureel in de gebouwen van uw onderneming tewerkgesteld zijn;

OPGELET! Uitzendkrachten, gedetacheerden, zelfstandigen en onderaannemers die enkel op de werven tewerkgesteld zijn, hoeven niet te worden meegeteld;

-          het totaal aantal zelfstandigen die op structurele basis aan het werk zijn in uw onderneming (consultants, vennoten, ...).

Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden, zoals voor herstellingen, schoonmaak, onderhoud.

 2)      Het aantal personen werkzaam bij uw onderneming met een niet-telewerkbare functie

Een niet-telewerkbare functie is elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden zoals arbeiders, bepaalde technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg...

 

Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en worden niet opgenomen in het aantal niet-telewerkbare functies. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (bijvoorbeeld ploegbazen, teamchefs, ...).

 

Wat met werknemers op werven?

Dat een werf van een installatiebedrijf voor deze elektronische aangifte niet als een vestigingseenheid wordt beschouwd, heeft niet tot gevolg dat de werknemers tewerkgesteld op deze werven  niet hoeven aangegeven te worden. Deze werknemers maken wel degelijk deel uit van het bedrijfspersoneel en oefenen per definitie een niet-telewerkbare functie uit.

Een bedrijf met een vestigingseenheidsnummer in de KBO die werknemers tewerkstelt op een  werf, moet dus wel degelijk een aangifte doen. In deze aangifte moet het bedrijf de werknemers die tewerkgesteld worden op deze werven, opnemen in de berekening van het totaal.

Als installatiebedrijf hebt u ongetwijfeld werknemers die hun werkzaamheden uitvoeren buiten de vestigingseenheid van uw onderneming, bijvoorbeeld op werven, bij particuliere klanten, … Ook deze werknemers die per definitie een niet-telewerkbare functie uitoefenen, dienen te worden meegeteld voor de elektronische aangifte van de vestigingseenheid waaraan ze met hun arbeidscontract verbonden zijn.  

Voor meer informatie kan u terecht bij ons legal team via consult@techlink.be

 

[1]M.B.van 26 maart 2021 houdende wijziging van het M.B. van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.