Corona: Sneltesten - Zelftesten

Aanmelden

13/04/2021

Welke corona-testen zijn mogelijk op de werkvloer?

  1. Sneltesten

Sneltesten kunnen op repetitieve basis ingezet worden in ondernemingen om de verspreiding van het virus op de werkvloer te monitoren en onder controle te houden.

Dit kader heeft geen betrekking op zelftests (zie verder in punt 2.) en gaat over sneltesten die in een ondernemingscontext worden afgenomen door de preventiediensten.

Enkel in sectoren waar telewerk onmogelijk is, kunnen sneltesten ingezet worden. Momenteel werkt het coronacommissariaat aan een lijst met zogenaamde ‘risicovolle bedrijven’. Onze sectoren zullen echter initieel niet opgenomen worden in deze lijst.  

Daarnaast kunnen slechts in 3 situaties sneltesten worden ingezet:

1)      om in de onderneming een (dreigende) uitbraak van het virus onder controle te houden en in te perken; dit is het zogenaamde clusterbeheer;

2)      de arbeidsarts kan, op basis van een risico-inschatting, oordelen dat het gebruik van sneltesten zinvol is om de virusverspreiding te beperken, en de gezondheid van werknemers en de continuïteit van uw organisatie te beschermen. De risico-inschatting heeft betrekking op: het profiel van de onderneming (bijv. als er in het verleden reeds clusters werden vastgesteld), de aard van de activiteiten (hogere incidentie), het aantal, de variatie en de intensiteit van de contacten, de fysieke werkbelasting, de ventilatie-aspecten …;

3)      op vraag van de arts-sociaal inspecteur: bij zeer ernstige inbreuken tegen de naleving van de preventieve maatregelen kan de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk van de FOD WASO de preventieadviseur-arbeidsarts ook verzoeken omrepetitieve tests te voorzien. Dit zal altijd gepaard gaan met correctieve maatregelen.

Bedrijven waar telewerk onmogelijk is, kunnen tot 1 mei voor hun personeel gratis sneltesten bestellen bij de federale overheid en dit via de arbeidsgeneeskundige diensten. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. De bestelling is beperkt tot twee sneltesten per werknemer voor vier weken. De kosten voor het afnemen van de sneltesten door de arbeidsarts, moeten door de werkgever betaald worden.

U kan uw werknemers niet verplichten om een sneltest te laten doen. De werknemers moeten hun toestemming geven om zich te laten testen en die toestemming moet vrijwillig worden gegeven. Daarom is het van groot belang om het doel van de tests adequaat toe te lichten. Daarnaast moet u  ook de privacy van uw werknemers verzekeren. De testresultaten mogen in geen enkel geval met de werkgever worden gedeeld.

Het inzetten van sneltests ontslaat de partijen in geen geval van de verplichting om de preventiemaatregelen zoals bepaald in de generieke gids van de overheid na te leven, en mag ook geen middel zijn om een afwijking te verkrijgen op de quarantaineverplichting. Evenmin zijn de tests een reden om niet meer te telewerken.

Daarbij moet benadrukt worden dat een negatief testresultaat niet noodzakelijk wil zeggen dat men niet besmettelijk is. Een positieve test moet altijd leiden tot quarantaine en contactopsporing (= registratie in de database). De concrete logistieke en financiële voorwaarden en de modaliteiten van de registratie van de (negatieve) testresultaten moeten nog worden vastgelegd.

  1. Zelftesten

Elk bedrijf kan, sinds 6 april, voor haar werknemers zelftesten bij de apotheek aankopen. Deze mogen niet door de werkgever afgenomen worden; de werknemer kan dit enkel zelf doen op vrijwillige basis. U kan uw werknemers dus ook niet verplichten om een zelftest te laten doen.

Het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten heeft de opdracht gekregen om een lijst te maken van sneltesten die voldoen aan strikte criteria en die als zelftest gebruikt mogen worden. Het agentschap waarschuwt dat het resultaat van een zelftest niet altijd eenvoudig te interpreteren is en bovendien niet altijd betrouwbaar is. Tot slot kunnen zelftests een vals gevoel van veiligheid geven en daardoor de verspreiding van het virus in de hand werken.

Voor meer informatie raden wij u aan om uw arbeidsgeneeskundige dienst te contacteren.