Wijzigingen keuring privéwaterafvoer vanaf 1/1/2021

Aanmelden

15/12/2020

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de keuring van de privéwaterafvoer in gebouwen. Het betreft hier geen nieuwe wetgeving voor installateurs, enkel een uitvoering van wat er in het Algemeen Waterverkoopreglement (gepubliceerd op 21 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad) werd vooropgesteld om gemeenten/rioolbeheerders te ontzorgen. Een nieuw Ministerieel Besluit over de inhoud van de keuring is nog in de maak. 

Kader

De keuring van de privéwaterafvoer is geregeld in het waterverkoopreglement. Dit reglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen. 

Keuring privéwaterafvoer

De keuring heeft als doel na te gaan of de privéwaterafvoer conform is voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk.

Een keuring van de privéwaterafvoer is verplicht in volgende gevallen:

  1. bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  2. bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering;
  3. nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
  4. bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
  5. nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer.

Wijzigingen vanaf 2021 m.b.t. keuring privéwaterafvoer

Vanaf 1 januari 2021 zijn er 3 extra afkeurcriteria voor de keuring van de privéwaterafvoer. Deze afkeurcriteria hebben betrekking op de verplichte infiltratievoorziening, de verplichte buffervoorziening en de septische put voor zwart water. Dit laatste criteria geldt enkel indien de gemeente/rioolbeheerder dit kiest. 

Meer info kan je vinden op de website van VLARIO.

Impact op installateurs

Deze gewijzigde keuring impliceert een verscherping van het handhavingskader. Dit heeft dus geen directe gevolgen voor de installateur die reeds conform de bestaande installatievoorschriften werkt. De praktische uitvoerzijde blijft ongewijzigd.

Oproep Techlink

Gelieve de voorschriften dus zoals altijd strikt te blijven naleven. De keuring is immers een zaak tussen bouwheer en keurder: de bouwheer is verantwoordelijk om de keuring te laten uitvoeren

Maar als de installatie niet correct werd geplaatst, zal de bouwheer zich uiteraard opnieuw richten tot de installateur, die verantwoordelijk is en blijft voor het geleverde werk. 

Webinar

Op vrijdag 15 januari 2021 van 10.30 u tot 12 u organiseert Techlink, in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw, een webinar over de wijzigingen aan de keuring van de privéwaterafvoer. Ook een overzicht van vaak voorkomende non-conformiteiten en aandachtspunten bij de huidige keuringen wordt besproken. U kan zich nu al inschrijven voor dit webinar.