Geen uitstel inwerkingtreding nieuwe AREI + template

Aanmelden

18/04/2020

We hebben op 16 december 2019 gecommuniceerd over de publicatie van het nieuwe geherstructureerde AREI dat voorzien is om in werking te treden op 01/06/2020. In het kader van de Corona-crisis heeft Techlink, via haar paritaire sectororganisatie Volta, de vraag gesteld om de inwerkingtreding uit te stellen. We hebben echter de bevestiging gekregen dat de voorziene datum wel degelijk behouden blijft, maar dat er een tijdelijk beheerscomité zal komen om de overgang te faliciteren.

Nu we zeker weten dat het nieuwe AREI op 01/06/2020 effectief in werking zal treden, is het van belang om alvast 1 punt te verduidelijken zodat controles door de erkende organismen op de best mogelijke manier kunnen plaatsvinden.

Wat met elektrische installaties, en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen eraan, die uitgevoerd zijn of waarvan de uitvoering aangevangen is (incl. studie, voorbereiding) vóór 1 juni 2020 en waarvan de gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname na 1 juni 2020 zal gebeuren?

Voor deze elektrische installaties (en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen eraan) moet artikel 3 van het KB van 08/09/2019 (gepubliceerd op 28/10/2019) in beschouwing genomen worden.

Hierin staat het volgende:

Art. 3. De bestaande elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning waarvan de uitvoering, wijziging of uitbreiding werd aangevangen vóór de inwerkingtreding van dit besluit moeten voldoen aan de delen 1 tot 9 van Boek 1.

Zonder het volledige KB uit te pluizen zegt dat artikel 3 op zich niets. Meer verduidelijking kan gevonden worden in de Nota nr. 01 van de FOD Economie aan de Erkende Organismen van 25/02/2020:

Deze nota heeft tot doel om bijkomende informatie te verschaffen aan de erkende organismen, betreffende de toepassing van het nieuwe Algemeen Reglement op de elektrische installaties (nieuw ARE/) op de installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen uitgevoerd v66r 1 juni 2020 waarvoor de gelijkvormigheidscontrole v66r de ingebruikname vanaf 1 juni 2020 zal gebeuren. Deel 8 van de drie Boeken is alleen van toepassing op iedere elektrische installatie of elk gedeelte van een elektrische installatie waarvan de aanleg was aangevat v66r de datum van inwerkingtreding van het betrokken Baek en die ( dat) niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een gelijkvormigheidscontrole v66r de ingebruikname overeenkomstig hoofdstuk 6.4. van het betrokken Baek. Worden bedoeld met bestaande installaties: de oude elektrische installaties en de elektrische installaties oud AREI. 


Concreet zullen de installaties die in studie zijn vóór 01/06/2020 en/of waarvan de uitvoering vóór 01/06/2020 begonnen is, worden gecontroleerd rekening houdend met hoofdstuk 8.
In dit hoofdstuk 8 worden de afwijkingen voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties op LS en ZLS bepaald die maken dat het elektrisch materiaal dat geïnstalleerd werd conform het oude AREI, in dienst mag blijven en dus gekeurd zal worden volgens het oude AREI.
U vindt deze informatie voor de huishoudelijke installaties oud AREI in paragraaf 8.2.2 en voor de niet-huishoudelijke installaties oud AREI in paragraaf 8.3.2.2.

Template te gebruiken voor de keuring van deze installaties

Zoals verder bepaald in de Nota 1 aan de Erkende Organismen moet, om van deze afwijking gebruik te kunnen maken, aan het controle organisme in kwestie een document worden verstrekt waarin de datum van de aanvang van de werkzaamheden wordt verklaard.
U vindt hierbij een template die gebruikt kan worden voor  de administratieve afhandeling en die bij het dossier van de installatie zal worden gevoegd.