Vlaamse regering verlaagt IRR voor OT berekening

Aanmelden

06/11/2019

Op vrijdag 25 oktober wijzigde de Vlaamse regering principieel de onrendabele top berekening in het energiebesluit.
Hierover wordt nu advies ingewonnen bij de raad van state alvorens het finaal wordt goedgekeurd.


Kader

Op 30 september 2019 stelden de Vlaamse onderhandelaars het regeerakkoord voor. Hierin staat onder andere dat de Vlaamse regering het certificatensysteem voor groene stroom en wkk kostenefficiënter wil maken: “Elke oversubsidiëring moet vermeden worden. We evalueren het gegarandeerd rendement op eigen vermogen in functie van het specifieke risicoprofiel van een hernieuwbaar energieproject en wkk-projecten en beperken dit. We faseren de certificatensteun voor nieuwe of vernieuwde hernieuwbare energieprojecten uit tegen 2025 via een geleidelijke reductie van de maximale toegekende steun.”1 Daarnaast wil de Vlaamse regering “enkel steun verlenen aan PV-projecten boven de 10 kW op gebouwen of marginale gronden (zoals bv. bermen) met een minimaal lokaal gebruik van 50%.” Afgelopen vrijdag wijzigde de Vlaamse regering principieel het energiebesluit om uitvoering te geven aan deze paragrafen uit het regeerakkoord. Dit gebeurde snel en zonder voorafgaande studie of overleg met de sector.


Wijzigingen

Voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten past de Vlaamse regering de IRR (het gegarandeerde rendement) aan voor de berekening van de onrendabele top. Voor de huidige berekening van de onrendabele top en bandingfactoren voor PV projecten gaat men uit van een gegarandeerd projectrendement van 5%. Voor nieuwe projecten vanaf 1/1/2020 zakt dit rendement naar ...

Klik hier voor de volledige nieuwsflits.

Ten tweede voegt de Vlaamse Regering een extra voorwaarde toe voor de berekening van projectspecifieke steun voor PV projecten >750 kWAC zonder directe lijn (categorie 0/1 en categorie 1). In de steunberekening voor deze projecten gebruikte het VEA tot nu toe het verwachte aandeel zelfafname specifiek voor elk project. De Vlaamse regering wijzigt dit en wil dat de steunberekening voor deze PV projecten vanaf 2020 uitgaat van...  

Klik hier voor de volledige nieuwsflits.