Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen

Aanmelden

29/05/2019

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen.

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen werd gepubliceerd en treedt in werking op 31 mei 2019.

De Confederatie Bouw en het WTCB hebben hier een voortrekkersrol gespeeld, waaraan Techlink actief aan bijgedragen heeft.

Principes van de binnenluchtkwaliteit.

Een nieuwe definitie werd toegevoegd aan de codex, namelijk die van werklokaal: een lokaal waarin zich een werkpost bevindt.

Het algemene principe bestaat erin dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken.  Dit is ruimer dan de vroegere doelstelling waarbij alleen “voldoende verse lucht” als criterium gold, maar niets gezegd werd over het aanpakken van verontreinigingsbronnen.

De werkgever is ertoe gehouden een risicoanalyse uit te voeren van de binnenluchtkwaliteit. 

Er worden verschillend verontreinigingsbronnen vermeld waarmee de werkgever rekening moet houden:

  • de aanwezigheid en fysieke activiteit van personen
  • de in de werklokalen aanwezige producten en materialen
  • het onderhoud, het herstel en de reiniging van de arbeidsplaatsen
  • de kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.  

De werkgever neemt de nodige technische en/of organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de CO2 concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm of dat een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon wordt gerespecteerd.

Als de werkgever echter op basis van de risicoanalyse kan aantonen dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming genieten als gevolg van het uitschakelen of verminderen van zoveel mogelijk verontreinigingsbronnen, dan volstaat het dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 1200 ppm, of dat er een minimum ventilatiedebiet is van 25m³ per uur per aanwezige persoon.   

Voor bestaande gebouwen die nog niet aan deze normen kunnen voldoen, wordt een actieplan opgesteld. 

Voor nieuwbouw (of verbouwingen/renovaties waarvoor een bouwaanvraag nodig is) na 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat aan de nieuwe regels wordt voldaan.